Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2008 - 2009

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi

 na rok szkolny 2008/2009

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.),2. § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703).Źródła informacji:
 • Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko – pomorskiego  Kuratora Oświaty
 • Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich:
  • wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (ilościowe i jakościowe),
  • ocena sytuacji wychowawczej,
  • wnioski pohospitacyjne,
 • Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych (zespoły, komisje)
 • Wnioski, postulaty rady rodziców
 • Wyniki i wnioski z przeprowadzanych badań wewnętrznych (autoewaluacja pracy szkoły) i badań zewnętrznych
 • Inne informacje dotyczące szkoły (uwagi organu prowadzącego)

Cele, formy i przedmiot nadzoru

Podstawa prawna:
 • Artykuł 33 i 34 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz
Cele nadzoru:
 1. Cele ogólne:
  • dokonanie pełnej i obiektywnej oceny jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działania, z uwzględnieniem jej specyfiki, środowiska szkolnego i lokalnego;
  • jakościowy rozwój szkoły związany z doskonaleniem jej pracy w różnych obszarach działania;
  • wspomaganie rozwoju uczniów, czyli rozpoznanie osiągnięć i trudności edukacyjnych uczniów;
  • podjęcie stosownych działań edukacyjnych wspierających rozwój uczniów i ocena efektywności podjętych działań, czyli stwierdzenie, w jakim stopniu praca nauczycieli służyła rozwojowi uczniów;
  • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 2. Cele szczegółowe:
  • Działalności diagnostyczno-oceniającej:
   • systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły:
   • diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
   • ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w całości lub w wybranych zakresach;
   • gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.
  • Działalności wspomagającej:
   • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły;
   • udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół i placówek, w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach;
   • upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek, w szczególności przez promowanie przykładów dobrych praktyk;
      Formy nadzoru:
 1. Formami działalności diagnostyczno-oceniającej są:
  • hospitacje rozumiane jako bezpośrednia obserwacja realizowana przez nauczycieli zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami;
  • badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
 2. Formami działalności wspomagającej są w szczególności:
  • szkolenia i narady;
  • doradztwo;
  • konsultacje;
  • doradztwo, konsultacje i pedagogizacja rodziców;
  • upowszechnianie osiągnięć i dorobku szkoły.
Przedmiot nadzoru:
 1. Ogólny:
  • działania podejmowane na rzecz rozwoju ucznia w aspekcie jego potrzeb edukacyjnych w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym, etycznym i społecznym;
  • działania ukierunkowane na rozwój zawodowy nauczycieli w sferze nauczania i wychowania;
  • działania związane z rozwojem organizacyjnym pracy szkoły w kierunku zapewnienie jak najbardziej optymalnych warunków do sprostania przez szkołę wymaganiom edukacyjnym uczniów.
 2. Szczegółowy:
  • zgodność dokumentów szkolnych z przepisami prawa oświatowego;
  • spójność dokumentów szkolnych;
  • efekty kształcenia (m.in. rozpoznawanie osiągnięć i trudności edukacyjnych uczniów, przedmiotowe plany nauczania i ich dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów, równość szans, zajęcia pozalekcyjne, udział w konkursach i sukcesy uczniów, działania nauczycieli i stopień ich skuteczności dla rozwoju uczniów);
  • wyniki sprawdzianu, badań osiągnięć uczniowskich jako wynik efektów kształcenia;
  • działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze – ich spójność i efekty;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli: zgodność z Programem rozwoju szkoły, planami rozwoju nauczycieli i wpływ na efekty kształcenia i wychowania;
  • współpraca z placówkami kształcenia zawodowego nauczycieli;
  • awans zawodowy nauczycieli;
  • promocja szkoły;
  • współpraca z rodzicami.
  

Podstawy planowania nadzoru pedagogicznego

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do realizacji w roku szkolnym 2008/2009:
 1. Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka .
 2. Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powołania i funkcjonowania innych ( publicznych i niepublicznych ) form wychowania przedszkolnego .
 3. Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzonego obniżonego wieku obowiązku szkolnego .
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa Plan nadzoru uwzględnia główne kierunki polityki oświatowej państwa określone w „Strategii Rozwoju Edukacji (2007-2013)”.„Strategia Rozwoju Edukacji” na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako integralny system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania (kształtowanie i promowanie postaw) będzie:
 • ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości,
 • przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym,
 • skuteczne przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych,
 • reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacji,
 • szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy”.
Plan nadzoru uwzględnia priorytety i cele „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
W procesie planowania uwzględniono także cele i kierunki polityki oświatowej państwa, zawarte w projektach innych podstawowych dokumentów strategicznych obejmujących najbliższe lata oraz programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.
   Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego wskazane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty jako wyniki nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat:
 • doskonalenie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego i fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym .
 • doskonalenie procesu edukacyjnego w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem .
 • doskonalenie skuteczności kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych .
 • wzmocnienie roli praktyk zawodowych w procesie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy .
 • upowszechnienie i wdrażanie informacji o wykorzystaniu środków Unii Europejskiej dla podmiotów edukacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego .
Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego wynikające z poprzednich lat:
 • kontynuowanie działań służących podniesieniu efektów kształcenia .
 • kontynuowanie działań służących dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i zwiększeniu perspektyw zatrudnienia absolwentów .
 • podniesienie efektów działalności wychowawczej przedszkoli , szkół i placówek we współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi .
 • doskonalić działania służące podniesieniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem wyników badań dzieci sześcioletnich .

Założenia organizacyjne nadzoru

 Osoby sprawujące nadzór - w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tucholi : dyrektor i wicedyrektor Ośrodka oraz kierownik internatu .Osoby objęte nadzorem - wszyscy nauczyciele objęci są:
 • nadzorem w wymiarze co najmniej 1 godziny hospitacji, która może dotyczyć zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, zajęć pozalekcyjnych, spotkań z rodzicami, imprez środowiskowych, organizacji imprez klasowych i szkolnych itp.,
 • kontrolą dokumentacji zgodnie z harmonogramem nadzoru na dany rok szkolny,
 • monitorowaniem i diagnozowaniem pracy z zastosowaniem różnych form i metod oraz narzędzi.
  Nadzór jest sprawowany z uwzględnieniem zasad:
 • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji;
 • ukierunkowania na rozwój uczniów i rozwój nauczycieli;
 • współpracy nadzorujących z nadzorowanymi;
 • obiektywnej i jawnej oceny jakości pracy szkoły w oparciu o obiektywizację procesu mierzenia jakości pracy szkoły;
 • współdziałania nauczycieli w mierzeniu jakości pracy szkoły;
 • wzmacniania samodzielności, aktywności nauczycieli związanej z umacnianiem poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy i pracy szkoły.
 Zadania dyrektora,

zadania ogólne:
 • Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców .
 • Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru zawierającą:
  • Zakres wykonania planu:(wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych, oraz wyników sprawdzianu i egzaminów; ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami; podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.
 • Dyrektor decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do diagnozy pracy szkoły w obszarze dydaktycznym, wychowawczo-opiekuńczym i organizacyjnym.
 • Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych (np. tworzenia programów autorskich, wdrażania przedsięwzięć edukacyjnych); wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, konferencji oraz organizowanie systematycznej współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy (zgodnie z odrębnymi przepisami), gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Dyrektor opracowuje i wdraża, we współpracy z radą pedagogiczną, wewnątrzszkolny system zapewniania jakości pracy szkoły.
 Szczegółowe zadania dyrektora - nadzór nad:
 • realizacją obowiązku szkolnego;
 • realizacją szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki;
 • realizacją zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”;
 • realizacją przez szkołę zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i udostępniania informacji na temat możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zgodnością form doskonalenia z „Programem rozwoju szkoły” i potrzebami szkoły.
 • realizacją planów rozwoju zawodowego nauczycieli i efektywnością pracy nauczycieli uzyskujących kolejne stopnie awansu zawodowego w odniesieniu do podwyższania jakości pracy szkoły;
 • realizacją zadań wynikających ze współpracy szkoły z rodzicami w zakresie udziału rodziców w zarządzaniu szkołą;
 • zgodnością dokumentów szkolnych z przepisami, rozporządzeniami.
Kompetencje rady pedagogicznej:Rada pedagogiczna jest otwarta na współdziałanie:
 • zasięga opinii rady szkoły i rady rodziców,
 • organizuje zebrania z rodzicami, wykorzystując nowoczesne formy pracy,
 • nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami i korzystają z doświadczeń innych,
 • jest otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi oświatę,
 • współpracuje z samorządem uczniowskim.
Rada pedagogiczna tworzy dokumentację:
 • ustala i przestrzega regulaminu swej działalności,
 • przygotowuje projekt statutu i jego zmiany oraz przedstawia do uchwalenia radzie szkoły,
 • zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły(radę rodziców ) ,
 • tworzy i realizuje program wychowawczy i program profilaktyki,
 • tworzy protokoły z posiedzeń,
 • tworzy wraz z dyrektorem szkoły i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości pracy szkoły.
Rada opiniuje:
 • tygodniowy rozkład zajęć, organizację pracy szkoły,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • kandydatów na stanowisko kierownicze w szkole,
 • przyjmuje sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, zajęć pozalekcyjnych, organizacji szkolnych.
Rada pedagogiczna realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze:
 • wnioskuje o doskonalenie działań wychowawczo-opiekuńczych;
 • wnioskuje w sprawie form pomocy;
 • ocenia efekty pracy wychowawczej;
 • aktywnie uczestniczy w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Rada pedagogiczna czuwa nad procesem kształcenia w szkole:
 • podejmuje uchwały dotyczące innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły,
 • podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • analizuje wyniki klasyfikacji i promocji,
 • organizuje rady klasyfikacyjne analityczne i szkoleniowe,
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • czuwa nad przestrzeganiem WSO w szkole.
 Zasady zapoznawania nauczycieli z nadzorem pedagogicznym i jego wynikami
 • przedstawianie informacji wstępnych na sierpniowej radzie pedagogicznej, tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego, np. przydział opiekunów stażu, dodatkowe przydziały czynności nauczycieli, zasady prowadzenia różnych dokumentacji, przydział nadzorujących osób – odpowiedzialny. dyrektor szkoły, plan hospitacji, zakres badań bieżących, harmonogram nadzoru itp.;
 • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i bieżące ich uzupełnianie – odpowiedzialni wicedyrektor;
 • ustalenie z nauczycielami harmonogramu hospitacji, opracowanie graficzne i realizowanie zgodnie z ustaleniami – odpowiedzialny dyrektor , wicedyrektor i kierownik internatu ;
 • przeprowadzanie hospitacji: omawianie lekcji przed hospitacją, udział osoby hospitującej w zajęciach, wzajemne omówienie zajęć, rekontrola w zakresie zastosowania w życiu szkolnym spostrzeżeń i zaleceń pohospitacyjnych – odpowiedzialny dyrektor , wicedyrektor i kierownik internatu ;
 • zapisywanie informacji w Księdze kontroli wewnętrznej i zapoznawanie z uwagami nauczycieli – odpowiedzialny dyrektor , wicedyrektor i kierownik internatu ;
 • omawianie problematyki związanej z nadzorem podczas posiedzeń zespołów przedmiotowych i zespołu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i zespołu wychowawczego; np. planowanie pracy zespołów; omówienie tematyki, zakresu i wyników badań osiągnięć uczniowskich; terminy omawiania lektur; bieżące problemy szkolne i sposoby ich rozwiązania.; słabe i mocne strony pracy szkoły – pedagog, członkowie zespołów, dyrektor i wicedyrektor;
 • omówienie problematyki związanej z nadzorem podczas rad pedagogicznych, np. wyniki badań osiągnięć uczniowskich, analizy ankiet, wnioski pohospitacyjne – odpowiedzialny dyrektor i wicedyrektor;
 • przekazywanie uwag nauczycielom z kontroli dokumentacji, dyżurów itp. podczas rad pedagogicznych lub indywidualnie – dyrektor, wicedyrektor, kierownik internatu ;
Plan nadzoru uwzględnia zadania wyznaczone przez MEN, KO i wnioski z nadzoru z roku ubiegłego.
Plan nadzoru zawiera m.in.:
 • plan WDN,
 • plan hospitacji,
 • plan oceny pracy nauczycieli,
 • plan kontroli.
 HospitacjeSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w TucholiHospitacje, czyli bezpośrednie obserwacje, analizy i oceny realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami (z uwzględnieniem wyników kontroli wewnętrznej, wniosków pohospitacyjnych z roku szkolnego). Rodzaje hospitowanych zajęć:
 • zajęcia edukacyjne obowiązkowe (zintegrowane, przedmiotowe, godziny wychowawcze) oraz zajęcia religii),
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rewalidacji,
 • zajęcia indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęcia nauczania indywidualnego,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, chór, zespoły muzyczno-taneczno-wokalne, SKS, UKS;
 • działalność szkolnych organizacji: Samorząd Uczniowski klas I-III i IV-VI, Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka, Klub Europejski,
 • praca świetlicy, praca biblioteki,
 • praca logopedy i pedagoga szkolnego,
 • praca opiekunów stażystów,
 • różne formy współpracy z rodzicami: zebrania klasowe, zebrania ogólnoszkolne, udział rodziców w życiu szkoły,
 • wycieczki tematyczne, przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze,
 • formy współpracy z rodzicami, zwłaszcza z udziałem uczniów,
 • formy udziału w WDN,
 • uroczystości, akcje, imprezy, konkursy, zawody klasowe i szkolne.
Przedmiot hospitacji:
obserwacja skoncentrowana na uczniu:
 • charakter i formy zajęć, w których uczniowie uczestniczą najczęściej,
 • dominujące czynności wykonywane przez uczniów najchętniej,
 • stopień zainteresowania procesami dydaktycznymi i zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny,
 • formy zaangażowania w proces lekcyjny uczniów dotychczas biernych i niepozwalających właściwie pracować innym: postawa uczniów, rozpoznanie ich niepowodzeń przez nauczyciela i formy pomocy ze strony szkoły,
 • formy współpracy w zespole klasowym – np. pomoc uczniom mającym problemy w nauce lub problemy związane z wiekiem dojrzewania,
 • współpraca w ramach grup, klas, organizacji szkolnych,
 • umiejętność dokonywania samooceny pracy,
 • stopień wykorzystywania podczas różnych form zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych umiejętności nabytych w wyniku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i pozalekcyjnych typu: czytanie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na czytanie ze zrozumieniem realizowane podczas różnych zajęć, z uwzględnieniem nauki języka angielskiego; czytanie map, diagramów i wykresów), pisanie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność ortograficzną i bogactwo słownictwa), wypowiadanie się ustne i pisemne podczas różnych zajęć,
 • przyjmowanie postawy twórczej i pozwalającej rozwijać zainteresowania, a także utrwalanie zdobytych umiejętności i wiedzy,
 • praca ucznia mającego problemy z nauką nad podnoszeniem zwłaszcza poziomu orografii, czytania cichego i czytania ze zrozumieniem, bogacenia słownictwa,
 • czytanie lektur obowiązkowych i pozaobowiązkowych zalecanych przez nauczyciela, a także samodzielna edukacja czytelnicza ucznia,
 • zdyscyplinowanie uczniów podczas zajęć,
 • postawy podczas zajęć lekcyjnych, uroczystości, wycieczek i apeli,
 • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obserwacja skoncentrowana na nauczycielu:
 • realizacja programu nauczania: zgodność z programem nauczania, planem nauczania, zgodność z podstawą programową – przekazanie uwag przed hospitacją i w rozmowie pohospitacyjnej,
 • organizacja procesu lekcyjnego,
 • dostosowanie zakresu materiału do rozwoju psychiczno-intelektualnego ucznia,
 • tworzenie (bądź nie) sytuacji sprzyjających realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych,
 • rodzaje strategii nauczania stosowanych do osiągnięcia wyznaczonych celów,
 • stosowanie pracy wielopoziomowej na lekcjach i w pracach domowych,
 • umiejętność współpracy z innymi nauczycielami przedmiotów pokrewnych w celu realizacji zajęć,
 • elastyczność (lub jej brak) reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
 • stosowanie przyjętych w szkole zasad oceniania,
 • umiejętność charakteryzowania swego zespołu klasowego: rozpoznawanie trudności i sposoby zapobiegania im, poznawanie sukcesów i motywowanie do dalszej pracy,
 • prowadzenie dokumentacji: prawidłowość zapisów, systematyczność,
 • umiejętność oceny swej pracy i pracy innych (nauczyciela stażysty, praktykanta),
 • stosowanie w swej pracy zaleceń pohospitacyjnych i wniosków z poprzedniego roku pracy,
 • stosowanie w praktyce zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz reagowanie (bądź nie) na zagrożenia dla uczniów, wystąpienia nauczycieli w ramach WDN.
 Obserwacja skoncentrowana na narzędziu komunikacji:
 • posługiwanie się przez nauczyciela językiem zrozumiałym dla uczniów (bądź nie), ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka obcego,
 • sposób formułowania zadań: jasny, logiczny, precyzyjny, doprowadzający uczniów do uzasadnienia problemu czy myśli (bądź nie),
 • motywowanie uczniów do pracy.
Obserwacja skoncentrowana na interakcji nauczyciel-uczeń:
 • stosunek nauczyciela do uczniów (serdeczny, sprawiedliwy, tolerancyjny, wojowniczy, oschły, urzędowy, sprzyjający pracy, motywujący),
 • stosunek uczniów do nauczyciela (lubią nauczyciela, lubią przedmiot, mają zaufanie, pracują z zapałem, rygor, strach, rozluźnienie, brak dyscypliny),
 • wytwarzanie atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy na zajęciach przez nauczyciela i uczniów (zaufania, serdeczności, szczerości, szacunek, godność, partnerstwo, wrogości).
Problematyka hospitacji
 • organizacja procesu lekcyjnego, m.in.: nawiązanie w części wstępnej do poprzednio opracowywanego materiału, zapoznanie z celami zajęć, tworzenie sytuacji problemowych; stosowanie różnych form i metod do osiągnięcia celów w części głównej zajęć; synteza zajęć, sposoby wyeksponowanie treści i umiejętności, ocena pracy uczniów i posumowanie zajęć w części końcowej – rekapitulacji (zwłaszcza u młodych nauczycieli),
 • dobór celów i umiejętność ich formułowania, zwłaszcza ich operacjonalizacja i świado-mość konieczności ich osiągnięcia w procesie lekcyjnym,
 • umiejętność formułowania i świadomość osiągania celów ogólnych i operacyjnych realizowanej tematyki,
 • różnorodność i atrakcyjność stosowanych metod, form pracy i ich przydatność do osiągnięcia celów zajęć,
 • stosowanie metod aktywnych, a także dobór metod do osiągnięcia założonych celów zajęć,
 • formy pracy i dobór środków dydaktycznych do osiągnięcia celów zajęć i w celu wzmocnienia procesu lekcyjnego,
 • skuteczność działań pobudzających aktywność uczniów: motywacja, zaciekawienie, indywidualizacja procesu nauczania, wielopoziomowość pracy,
 • stosowanie: ćwiczeń wzbogacających słownictwo, różnych form pracy sprzyjających podnoszeniu stanu czytelnictwa, różnych ćwiczeń i działań sprzyjających podniesieniu stanu ortografii i umiejętności czytania (cichego, czytania ze zrozumieniem, czytania map, diagramów),
 • formy prac domowych, ich częstotliwość, ocena,
 • integracja zespołu klasowego,
 • praca wychowawca nauczyciela: planowanie, realizacja i skuteczność działań oraz ewaluacja,
 • uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym współpraca z innymi nauczycielami,
 • kryteria i formy oceniania umiejętności i wiedzy uczniów oraz ich postaw (zgodność z WSO),
 • wdrażanie uczniów do samooceny swej pracy, rozwijania swych zainteresowań i pracy nad utrwalaniem zdobytych umiejętności,
 • postawa nauczyciela wobec uczniów czy uczniów na zajęciach wobec nauczyciela,
 • sposoby pracy z uczniem zdolnym i uczniem wymagającym pomocy dydaktycznej, psychologicznej,
 • współpraca z rodzicami (organizacja, formy, zaangażowanie rodziców, przepływ informacji) w celu zwiększenia ich udziału w życiu szkolnym, myślenie o potrzebach szkolnych, a przede wszystkim uświadomienie poczucia odpowiedzialności rodziców za rozwój dziecka, za jego sukcesy i porażki,
 • stosowanie zaleceń pohospitacyjnych i wniosków z hospitacji przeprowadzonych w poprzednim roku pracy,
 • samodyscyplina nauczyciela: przychodzenie do pracy, rozpoczynanie zajęć i ich kończenie, wywiązywanie się z powierzonych zadań, obowiązkowość, pełnienie dyżurów,
 • prowadzenie dokumentacji obowiązkowej i wspomagającej pracę szkoły,
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy ucznia i ich przestrzeganie, stosowanie w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
 • prowadzenie i sposób udziału w WDN.
Rodzaje i cele hospitacji
 • hospitacja doradczo-doskonaląca, zwana niekiedy partnerską – celem jest skupienie uwagi obserwującego zajęcia na metodyce, na aspektach interpersonalnych pomiędzy nauczycielem a uczniami;
 • hospitacja kontrolno-oceniająca – ma na celu formalną ocenę działań nauczyciela z powodu krótkiego stażu, odbywania awansu zawodowego, oceny pracy lub z powodu pojawiających się sygnałów na temat niewłaściwego postępowania i niewystarczających efektów działań, które należy zweryfikować;
 • hospitacja diagnozująca – celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i wiedzy reprezentowanej przez uczniów.
Procedura hospitacji hospitacja doradczo-doskonaląca i hospitacja kontrolno-oceniająca składa się z 4 etapów:
 1. Przygotowanie hospitacji:
  • zapoznanie się z materiałami na temat dotychczasowej pracy nauczyciela oraz grupy uczniów, którzy będą obserwowani, z wnioskami z poprzedniej hospitacji;
  • zapoznanie się z założeniami obserwowanych zajęć;
  • analiza założeń hospitacji i przygotowanie odpowiednich narządzi lub wybór istniejących w szkole;
 2. Hospitacja właściwa:
  • obserwacja przebiegu zajęć, analiza uzyskanych informacji, dokonanie zapisu w karcie hospitacji;
  • ewentualny przegląd dokumentacji uczniów, wytworów, dekoracji itp.
 3. Przetworzenie uzyskanych informacji w projekt zaleceń, słabe i mocne strony obserwowanych zajęć.
 4. Rozmowa pohospitacyjna; hospitacja diagnozująca:
  • ustalenie tematyki hospitacji – celu obserwacji,
  • skonstruowanie harmonogramu hospitacji diagnozującej,
  • opracowanie arkusza dla danej hospitacji,
  • obserwacja zachowań uczniów podczas zajęć,
  • zebranie informacji od uczniów,
  • przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy pohospitacyjnej,
  • wykorzystanie wyników hospitacji.
           

Harmonogram hospitacji

Harmonogram hospitacji na rok szkolny  2008 - 2009
Lp.Imię i nazwisko nauczyciela IXXXIXIIIIIIIIIVVVI
1. Monika  BartoszakX  X  X   
2. Stanisław  Baranik    X     
3. Sylwia Baturo X        
4. Krystyna Buczkowska   X      
5. Iwona Chudzńska    X  X  
6. Alicja Dobbek  X       
7. Anna GabrychX         
8. Wioletta Głomska X        
9. Marzena Góral        X 
10. Dariusz Gwizdała   X      
11.Izabela Jankowska        X 
12.Joanna Jasik  X       
13.Alicja Jędras     X    
14.Joanna JędrasX  X   X  
15.Monika Karasek      X   
16.Joanna Karnowska     X    
17.Agnieszka Kloskowska X        
18.Anna Kosznik  X       
19.Dorota ŁońskaX   X    X
20.Julita Majnert X        
21.Alicja Malicka  X       
22.Katarzyna Marks    X     
23.Joanna Mechlińska     X    
24.Marzena Mrozik      X   
25.Magdalena Napiontek       X  
26.Elżbieta Ogłuszka        X 
27.Lucyna Okonek     X    
28.Hanna Okrzyńska      X   
29.Wojciech Olszewski       X  
30.Mirosław Ostasz        X 
31.Agnieszka  PaulX   X    X
32.Magdalena Piotrowska X   X    
33.Katarzyna Ponichtera        X 
34.Halina Redzimska   X      
35.Joanna Sawicka       X  
36.Barbara ŚledźX   X    X
37.Danuta Śledź      X   
38.Danuta Tuschik   X      
39.Justyna Wiśniewska     X    
40.Aneta Zimniewska        X 
41.Monika ZwolińskaX   X    X

 

                     Hospitacja diagnozująca:
 • dotyczy wszystkich nauczycieli, minimum raz w roku, termin proponuje nauczyciel.
Hospitacja doradczo-doskonaląca:
 • nauczyciel stażysta - raz w miesiącu,
 • nauczyciel kontraktowy - co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
 • nauczyciell mianowany - nie przewiduje się.
Hospitacja oceniająca:
 • zgodnie z przepisami o ocenianiu nauczycieli.
Hospitacje uroczystości i zajęć innych niż lekcja:
 • dotyczą wszystkich nauczycieli.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wewnętrznego doskonlenia nauczycieli

Kierunki ogólne:
 • dążenie do „lepszej szkoły”, w której będą pracować „lepsi” nauczyciele;
 • dążenie do poprawy relacji międzyludzkich w radzie pedagogicznej i rozwoju współpracy;
 • dążenie do wewnętrznego doskonalenia organizacyjnego obszaru działalności szkoły.
Cele:
 • wspieranie nauczycieli w osiąganiu najwyższej jakości w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • wspieranie demokracji i humanizacji życia szkolnego;
 • powrót do wzoru i wartości, do głównych tez i myśli pedagogicznych;
 • wspieranie posiadanych, aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji;
 • refleksja nad procesami uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej;
 • poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej na płaszczyźnie rodzice i dzieci, rodzice i nauczyciele;
 • konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce;
 • opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • pokonanie szkolnych/wychowawczych problemów i trudności przez uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • konstruktywne radzenie sobie z normami i wartościami, subiektywnymi teoriami i obciążeniami w pracy;
 • koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego;
 • celowe tworzenie bogatego życia szkolnego w oparciu o zajęcia dodatkowe, imprezy, zielone szkoły.
Zasady udostępniania informacji na temat możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 • dyrektor szkoły otrzymane informacje przekazuje wicedyrektorom;
 • wicedyrektorzy otrzymane informacje gromadzą w teczce ofert związanych z doskonaleniem zawodowym;
 • kopie ofert wieszają na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, w ten sposób udostępniając szerszej grupie osób;
 • kopie przekazują do szkolnej biblioteki;
 • często, dostrzegając potrzebę doskonalenia czy podnoszenia kwalifikacji przez daną osobę, dyrektor lub wicedyrektorzy osobiście przekazują informacje o formie dokształcania, zachęcając nauczycieli do uczestniczenia;
 • osoby zainteresowane kontaktują się z dyrektorem lub wicedyrektorem odnośnie wybranej przez siebie formy i konsultują jej przydatność pod kątem własnego rozwoju i przydatność dla podnoszenia jakości pracy szkoły na różnych jej płaszczyznach.
   Narzędzia badawcze do analizy sytuacji: Ankiety dla uczniów:
 • Mocne i słabe strony mojej szkoły
 • Mój wychowawca
 • Jestem sprawiedliwie oceniany
 • Moja klasa
 • Moja praca w grupie
 • W mojej szkole czuję się bezpiecznie
 • Efektywność nauczania
Ankiety dla rodziców:
 • uczniów szkoły podstawowej
 • uczniów klas IV-VI,
 • członków Rady Szkoły.
Ankiety dla nauczycieli:
 • ogólne, m.in. zawierające dane o formach doskonalenia,
 • arkusze analizy własnej pracy,
 • arkusz informacji o pracy nauczycieli.
Plan ogólny – fazy WDN Analiza sytuacji:
 • przeprowadzenie ankiet (wśród uczniów, nauczycieli i rodziców), zebranie opinii pracowników niedydaktycznych,
 • określenie mocnych i słabych stron szkoły na podstawie uzyskanych informacji oraz opracowanie listy spraw i problemów do rozwiązania,
 • ustalenie moderatorów – liderów własnych, doradców i fachowców z zewnątrz, określenie roli dyrektora szkoły,
 • analiza własna pracy nauczyciela,
 • plany rozwoju nauczycieli,
 • program rozwoju szkoły.
Opracowanie planu pracy szkoły i rocznego programu rozwoju szkoły uwzględniającego obszaryPrzeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie doskonalenia:
 • indywidualnego – skierowanego na własny rozwój, zgodnego z kierunkami pracy dydaktycznej i potrzebami szkoły,
 • grupowego – rada pedagogiczna i zespoły przedmiotowe,
 • ustalenie tematyki z zakresu komunikacji społecznej,
 • awans zawodowy nauczyciela,
 • współpraca z rodzicami,
 • mierzenie jakości pracy szkoły, efektywna praca wychowawcza.
Ocena wyników, określenie celów i zaplanowanie procesu rozwojowego nauczyciela – omówione przy ocenie pracy nauczyciela.Plany szczegółowe na dany rok szkolny:
 • plany pracy zespołów przedmiotowych;
 • tematyka szkoleniowa rad pedagogicznych;
 • tematyka zebrań z rodzicami – pedagogizacja;
 • zestawienia uczestnictwa nauczycieli w indywidualnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem współpracy z placówkami doskonalenia i innymi.
Współpraca z placówkami doskonalenia zawodowego:
CEN, CDiEN. CEE, COD, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi placówkami:
 • udział w formach doskonalenia realizowanych przez te placówki,
 • rady szkoleniowe prowadzone z udziałem pracowników wspomnianych placówek,
 • konsultacje i inne formy współpracy.
Termin Formy Tematyka Odpowiedzialny;
prowadzący
Nauczanie
 Styczeńczerwiecdiagnoza
praca w zespołach przedmiotowo-wychowawczych
Analiza realizacji zajęć pozalekcyjnych. Wypracowanie wniosków do realizacji.  
 październikwarsztaty Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego?  
 warsztaty
konferencja
Przeprowadzenie egzaminów próbnych w klasach .........**
Metody aktywizujące w nauczaniu.*
Integracja międzyprzedmiotowa - formy realizacji, (modyfikacja).
 
 Praca Rady Pedagogicznej
na bieżąco warsztaty Prawo oświatowe - przedstawianie aktualnych przepisów oświatowych. dyrektor
 Cały rokdiagnoza wybranych obszarów
praca w zespołach
Praca nad wdrażaniem programów profilaktycznych - "Zapobiegania agresji i przestępczości", "Spójrz inaczej", pozyskiwanie osób i instytucji do współpracy w tym zakresie.* WicedyrektorPedagog szkolny
 wrzesieńdiagnoza Praca w grupach - koncepcja pracy szkoły (modyfikacja)  wicedyrektor
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
 wrzesieńkonferencja
seminarium
Przedstawienie założeń programu rozwoju szkoły.
Awans zawodowy nauczycieli-plan rozwoju zawodowego.
 dyrektor
 styczeńkurs Rozpoczęcie kursu obsługi komputera - w szkolnej pracowni komputerowej. nauczyciele informatyki
Program Wychowawczy Szkoły
 październikdiagnoza warsztaty Poprawki w SSO na podstawie doświadczeń z ubiegłego roku szkolnego i uwag rodziców, uczniów, nauczycieli.
Praca w zespołach nad Programem Wychowawczym Szkoły (modyfikacja).
 wicedyrektor
 zajęcia warsztatowe Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły.*  zespoły
 seminarium SSO - analiza i modyfikacja.*  zespoły
 zajęcia warsztatowe Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.*  pedagog
 seminarium Wagarowicze i uczniowie przeszkadzający w lekcji-jak sobie radzić?  pedagog
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
 dzień pedagogiczny Współpraca z rodzicami w procesie zmian - analiza przyczyn niepowodzeń współpracy ze szkołą; sposoby na dobre kontakty ze szkołą.  Wychowawcy klaspedagog
  warsztaty Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami. wicedyrektor
Ewaluacja
 Styczeńczerwiecseminarium
dzień pedagogiczny
Ewaluacja pracy szkoły - przygotowanie narzędzi do badań.  dyrektor
*Zadania realizowane każdego roku szkolnego.
Możliwe są przesunięcia terminów.
Wskaźniki realizacji WDN